Digital Mindset สำคัญอย่างไรในยุค Digital Transformation

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคำว่า Digital Transformation เป็นคำชินหู ได้ยิน ได้เห็น กันบ่อย ๆ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ Digital Transformation เป็นการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อการเปลี่ยนไปเป็นองค์กรที่สร้างสินค้า หรือบริการ ของธุรกิจตนเองบนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น


การเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมนั้นมีอยู่หลายส่วนด้วยกัน ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นคือ บุคลากรขององค์กรที่มีความพร้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิทัล หรือการมีทัศนคติต่อดิจิทัล (Digital Mindset)

Digital Mindset ควรเป็นสิ่งแรกของกระบวนการทำ Digital Transformation เพราะการมีมุมมองหรือกระบวนการคิดต่อการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ย่อมช่วยให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นขั้นตอนที่ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีใดเป็นหลัก เป็นการเปิดมุมมองใหม่ เพื่อให้เห็นภาพกว้างของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงมุมมองต่อการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งเปลี่ยน Mindset ต่อเรื่องใด ๆ ได้นั้น คนนั้นต้องมีลักษณะของ Growth Mindset การจะปรับ Mindset ต่อเรื่อง Digital ก็เช่นกัน สามารถนำลักษณะของคนที่มี Growth Mindset ไปฝึกเพื่อให้เกิดความเคยชิน ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิธีการฝึกเป็นคนที่มี Growth Mindset นั้นมีผู้เขียนไว้หลายคนหลายรูปแบบวิธี แต่ในบทความนี้ผู้เขียนขอนำวิธีของ Warren Knight ที่เขียนไว้ในบทความเรื่อง Developing A Digital Mindset Shift From “Why” To “How” จากเว็บไซต์ business2community.com มาแนะนำให้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้


1.ฝึกที่จะสร้างนิสัยใหม่ หากเราต้องการสิ่งใหม่ เราต้องกล้าที่จะยอมรับสิ่งใหม่ การฝึกนิสัยใหม่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตัวเราเองอยู่เสมอ หมั่นสังเกตสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดีแล้วลองปรับเปลี่ยน หากสามารถปรับนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นได้ การจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานย่อมเป็นเรืองง่าย

2.ตั้งเป้าหมายแล้วมุ่งมั่นกับสิ่งนั้น ลองมาตั้งเป้าหมายง่าย ๆ ให้กับตัวเองซักอย่าง ที่สามารถทำสำเร็จได้ เช่น ลดอาหารรสหวาน, ตื่นเช้าขึ้น 30 นาที เป็นต้น เป้าหมายที่ง่ายเมื่อเราทำสำเร็จเราจะมีความภาคภูมิใจแล้วเราจะชินกับมัน และสามารถสร้างเป้าหมายที่ยากขึ้นต่อไปได้

3.ทำข้อ 1 กับข้อ 2 ให้ต่อเนื่อง ความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ของทุกการปรับเปลี่ยน หากทำไม่ต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นต้องทำมันซ้ำ ๆ ให้ดีขึ้นในทุก ๆ วันอย่างต่อเนื่อง

3 ข้อข้างต้นอาจจะเป็นแนวปฏิบัติกว้าง ๆ เกี่ยวกับการนำเราไปสู่การเป็นบุคคลที่มี Growth Mindset เมื่อเรามี Growth Mindset ย่อมส่งผลให้สามารถที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยน Mindset ต่อเรื่องอื่น ๆ ได้ง่าย รวมถึงไปถึง Mindset ต่อ Digital

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่อง Digital Transformation มากขึ้น และองค์กรเหล่านั้นเริ่มด้วยการปรับ Digital Mindset ให้แก่บุคลากร ซึ่งศูนย์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เห็นความสำคัญต่อเรื่องนี้ จึงได้สร้างเพจ ศูนย์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เทรนต่าง ๆ ของดิจิทัล การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรของเราต่อไป