หน้าแรก

KSU Digital Center

ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เล็งเห็นความสำคัญของทักษะดิจิทัล เราจึงได้มีการขับเคลื่อนให้มีศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ขึ้นในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัล ให้กับนักศึกษา และคนทุกช่วงวัยในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง เรามีความเชื่อมั่นว่า ทักษะดิจิทัลจะสามารถช่วยยกระดับชีวิตให้กับ คนทุกช่วงวัย โลกดิจิทัลจะทำให้การศึกษา สังคม การเกษตร การตลาดและการทำงาน เป็นหนึ่งเดียวกัน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

KSU Digital Center

ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ ดังนี้

1. ฝึกอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ศึกษาและพัฒนาการนำเทคโนโลีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารองค์กร

3. ให้คำปรึกษาและจัดอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฯ

บทความ

บทความ สาระความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่น่าสนใจ