เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

1. ทดสอบสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2. ศึกษาและพัฒนาการนำเทคโนโลีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารองค์กร

3. ให้คำปรึกษาและจัดอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการศูนย์

กรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดี
และ รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดีด้านวิชาการ

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. นิภา นาสินพร้อม (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

กรรมการ

อาจารย์สุชาดา สุรางค์กุล (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
อาจารย์อภิชัย สารทอง (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อาจารย์ ดร.ธนกร ญาณกาย (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
อาจารย์สกลุวรรณ เชื้อภักดี (สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะบริหารศาสตร์)

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์กำธร สารวรรณ (รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

กรรมการและและผู้ช่วยเลขานุการ

ว่าที่ร้อยตรีพิชิตชัย บุญแสน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ติดต่อ

Facebook : ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

kamthorn.sa@ksu.ac.th เบอร์โทร 089-7096008