สอบวัดความรู้สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล(Digital Literacy)

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6,7,8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดสอบวัดความรู้ทางดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล International Digital Driving License Project (ICDL) โดยมีผู้ศาสตราจารย์ ดร.นิภา นาสินพร้อม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะกรรมการควบคุมในการดำเนินการ ผู้เข้าสอบได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปวส.ชั้นปี 2 และ ป.ตรี ชั้นปี 4 ทั้ง 6 คณะ นักศึกษาที่สอบผ่านจะได้วุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ทางดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล International Digital Driving License Project (ICDL)