ประชุมหารือทำความร่วมมือกับภาคเอกชน

ศูนย์ดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชุมหารือเตรียมผนึกกำลังภาคเอกชนในภาคอีสาน ร่วมมือกันช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน SME ในภาคอีสานที่ประสบปัญหายุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ด้วยการยกระดับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นให้ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้โอกาสทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยขน์ได้อย่างเต็มที่พลิกโฉมธุรกิจและการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกันยุคดิจิทัล

โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะนำหลักสูตร Non-Degree Programs ด้านทักษะดิจิทัล พร้อมรับรองทักษะโดยมาตรฐานสากล ICDL มาเป็น Solution ให้กับภาคเอกชนและท้องถิ่นไปกับดิจิทัลได้ทันท่วงที ขานรับนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาฯ Non-Degree Programs การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย