การอบรม Train the Trainer วิทยากรประจำศูนย์ฯ ตามมาตรฐานสากล ICDL

ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอบรมหลักสูตร ICDL Train-the-Trainers อย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมพร้อมกลับไปสร้างกำลังคนแห่งอนาคต รวมทั้งพัฒนาขุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความขีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุด