การบรรยายหัวข้อ Digital Mindset ให้แก่ผู้ประกอบการ

เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 วิทยากรประจำศูนย์ดิจิทัลฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเกียรติจากภาคเอกชนให้ไปร่วมบรรยายให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารและสมุรไพร หัวข้อ Digital Mindset ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และ สถาบันอาหาร ณ จังหวัดร้อยเอ็ดและ จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม เกิดแรงบันดาลใจและมุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการต่อไป