การทดสอบสมรรถนะทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล โดยการทดสอบสมรรถนะทักษะดิจิทัล เป็นนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินความรู้ด้านดิจิทัลก่อนการสำเร็จการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และ ปวส. เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในปีต่อ ๆ ไป ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาออกไป มีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัล ออกไปสู่ตลาดแรงงานในยุคของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกของดิจิทัล (Digital Transformation) ต่อไป