โครงการอบรมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน โดยการอบรมตามหลักสูตร ICDL Workforce Basics (ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานสำหรับกำลังคน) เป็นหลักสูตรวุฒิบัตร ICDL ที่ตรงกับมาตรฐานคุณวุฒิสมรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานระดับ 1 และ 2 ที่กำหนดไว้โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)