การดึงข้อมูลจากภายนอกมายัง Google Sheet

ในงานบางงานเราต้องทำการดึงข้อมูลจากภายนอก มายัง Google Sheet เช่น การต้องการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ หรือข้อมูลบนเว็บ มาไว้ใน Google sheet เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูลต่อ ใน Google Sheet จะมีฟังก์ชั่น IMPORTHTML เพื่อใช้ในการดึงข้อมูลจากเว็บภายนอก โดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

IMPORTHTML(url, query, index)
  • url – URL ของหน้าที่จะตรวจสอบ รวมถึงโปรโตคอล (เช่น http://)
    • ค่าของ url ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหรือเป็นการอ้างอิงเซลล์ที่มีข้อความที่เหมาะสม
  • query – อาจเป็น “list” หรือ “table” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทโครงสร้างที่มีข้อมูลที่ต้องการ
  • index – ดัชนี เริ่มต้นที่ 1 ซึ่งจะระบุว่าควรส่งกลับตารางหรือรายการไหนตามที่กำหนดในโค้ด HTML
    • ดัชนีสำหรับรายการและตารางจะแยกกัน ดังนั้นจึงอาจมีทั้งรายการและตารางที่มีดัชนี 1 ได้ ถ้าหน้า HTMLมีองค์ประกอบทั้งสองประเภท

ตัวอย่างการใช้งาน

=IMPORTHTML(“https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest-grossing_films”,”table”,1)

จากข้างต้นจะเป็นการดึงข้อมูลในรูปบบตางรางที่ลำดับที่ 1 (กรณีเว็บเพจนั้นมีหลายตารางสามารถเปลี่ยนตัวเลขได้ตามต้องการ)

ผลลัพธ์ที่ได้

ที่มา : IMPORTHTML ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์มาแทรกใน Google Sheet